Ὁ Κωνσταντῖνος Ἠλιόπουλος γεννήθηκε στὴν Ἠλεία —χώρα οἰνοφλύγων καὶ Διονυσιολατρῶν— τὸ 1925. Μεγάλωσε στὴν Πάτρα, σὲ ἀστικὴ οἰκογένεια (ὁ πατέρας του ἦταν φιλόλογος – γυμνασιάρχης, ἐνῶ οἱ πρόγονοί του ἦρθαν ἀπὸ τὴν ὀρεινὴ Ἀρκαδία). Δαπάνησε τρία χρόνια στὸν στρατὸ κατὰ τὴν διὰρκεια τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου (1947–1950). Τελείωσε τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ στὴν Ἀθήνα τὸ 1955. Ἔφυγε γιὰ τὶς ΗΠΑ, ὅπου ἐκπαιδεύτηκε ψυχίατρος. Ἐξασκεῖ τὸ ἐπάγγελμα ἐκεῖ, ὡς ἱδιώτης ψυχίατρος, μέχρι καὶ σήμερα. Εἶναι ἰσόβιο μέλος τῆς Ἀμερικανικῆς Ψυχιατρικῆς Ἐταιρείας καὶ μέλος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Πατρῶν. Εἶναι πατέρας τριῶν ἀγαπημένων παιδιῶν. Ἀσχολεῖται μὲ τὴν φωτογραφία φύσης ἀπὸ τὸ 1990. Ἐκθέσεις του ἕχουν πραγματοποιηθεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς ΗΠΑ. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ποιητικές του συλλογές, θα κυκλοφορηθεῖ καὶ τὸ φωτογραφικὸ του λεύκωμα, μὲ τὶτλο «Ἁχαιῶν Γῆ». Τὸν ἀπασχολοῦν ἡ ἑλληνικὴ γραμματεία, γλῶσσα, ἱστορία, καθώς καὶ ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ θρησκειολογία. Θλίβεται μὲ τὴν προοδευτικὴ καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς φύσης. Ἀπὸ τὸ 1990 ζεῖ κυρίως στὴν Πάτρα.

Kυκλοφορούν από τις εκδόσεις μας: